Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Till socialismens försvar

Vad är gemensamt i allt socialistiskt tänkande om inte viljan att på politisk väg utjämna villkoren mellan fattig och rik och lyfta fram de sämst ställdas intressen? Det som driver socialismen är med andra ord en moral.

Om rätten att äga

Vad är ägande? Vem äger vad? Och varför? Därom tvista de lärde. Grundläggande frågor som berör moralfilosofi, ekonomi och själva förutsättningen för det sociala fenomen vi kallar samhälle, ändå är frågan inte avgjord i den allmänna diskursen.

Libertarianism och naturrätt

Libertariansk rätt härstammar från indo-européerna, från vilka alla europeiska civilisationer härstammar. Det är en rätt som kommer ifrån dessa rötter och dessa rötter endast, som inte återfinns i någon annan civilisation eller tradition – särskilt inte med något betydande avtryck eller bortom en handfull filosofer.

Konservatismen – en analys och kritik från höger.

Utifrån mina undersökningar har jag kunnat se åtminstone fyra former av konservatism. Den första kan vi kalla fransk, den andra anglosaxisk, den tredje tysk och den fjärde inspirerad av olika idétraditioner som mer betonar andlighet och kultur som utgångspunkt än politik och som brukar kallas “traditionalism”.

Det allmänna är en dålig företagare

Även innan det staten styrde skolan fanns det skolor i byarna. De var då mer fokuserade på riktiga kunskaper som att läsa, skriva, räkna, historia, geografi etc. eftersom efterfrågan på feminism, homosexkunskap, klimatpropaganda och antirasism är tämligen begränsad.

John Rawls metafysiska blunder

Den vänsterliberala filosofen John Rawls är känd för sitt berömda arbete: ”A Theory of Justice” i vilket han söker abstrahera bort allt som antas skilja människor från varandra som religion, etnicitet, kön, ekonomi, historia, språk etc., för att finna en neutral position som är gemensam för alla individer vilka här, bakom vad han själv kallar okunnighetens slöja, skall finna och välja universella rättviseprinciper för alla människor i samhället.

Libertarianism bortom höger och vänster

Begreppen ”höger” och ”vänster” är i flera avseenden överspelade i dagens politiska verklighet. De duger inte ens som en infantil positionsbestämning av ”var man står” i olika frågor eftersom andra frågor bortom höger och vänster har blivit politiskt relevanta.

Hur hög kan en fri hyra bli?

Nyligen kunde vi läsa i SvD Så hög hyra kan din hyresvärd ta ut. Texten går översiktligt igenom den veritabla snårskog som hyresregleringen har utvecklats till. Regleringen av hyror började 1917 under första världskriget.

HJÄLP TILL – Partipolitiskt oberoende kampanj mot coronapaketet

Det är bråttom nu. Den 24:e mars röstar riksdagen om EU:s så kallade corona-återhämtningspaket. För Sveriges del går det ut på att skuldsätta oss och våra barn i 30 år för att EU ska kunna betala mutor till sydeuropeiska länder. Men det är allvarligare än så. Det öppnar dörren till vad EU länge velat införa: direkt beskattning av medlemsländerna. Detta gynnar inte Sverige på något sätt.

Hoppe om lockdowns!

Följande är en intervju med Hans Hermann Hoppe utförd av Thomas Jacob, sekreterare på Property and Freedom Society. Ämnet är det nuvarande världsläget i sviterna av staters hantering av coronaviruset.

Utbildningen av den moderna socialisten

Libertarianer undrar ofta varför socialismen fortsätter att vara så populär, trots att den har visat sig vara ett sådant misslyckande som politisk ideologi och ekonomiskt system. Även om ett offentligt utbildningssystem och vinklade media är viktiga förklaringar, så är socialismens envisa varaktighet till viss del fiktiv

Centralt effektivt eller decentraliserat robust och frihetligt

Inom många områden i livet och samhället kan man välja att mellan att centralisera eller decentralisera. Ofta blir centraliserade lösningar effektivare och mer lönsamma än decentraliserade. Att effektivisera innebär därför ofta att centralisera olika funktioner. Det innebär dock att man har en ”single point of failure”, vilket är en betydande risk i händelse av störning eller illvilliga angrepp.

Om det konstruktiva med negativt tänkande

Att tänka positivt kan vara en flykt från kreativt ansvarstagande och konfrontation med sin egen och andras skuggsidor. Självkännedom måste nämligen också involvera konsten att kunna se saker ur deras negativa aspekt och att undvika exempelvis en övertro på statens möjligheter, på politiken och på mänskligheten.

En svensk ekonomisk historia: 90 år av socialdemokratisk förödelse

Det kan vara på sin plats att notera att Myrdalarna gick mycket långt i sin vision av en samhällsomvandling. Man ville till och med använda statsmakten för att bygga en ny ”befolkningsstock”, en term som förekommer flitigt i boken. Man ville omstöpa varje del av människors liv, från separation av barn från deras föräldrar till ett utbildningssystem som skulle vara helt fokuserat på att bygga en högproduktiv arbetskraft.

Vetenskaplig anarki, Google och SwebbTv

Alla vetenskapliga fält tycks nämligen anpassa och välja metod utifrån det som undersöks. Förförståelsen för det som undersöks avgör helt enkelt valet av vetenskaplig metod. Och valet av metod äger ju då rum i ett tillstånd av epistemologisk osäkerhet, prövande av hypoteser och där det alltid finns ett element av osäkerhet. Varför då vara dogmatiska till valet av metod?