Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

HJÄLP TILL – Partipolitiskt oberoende kampanj mot coronapaketet

Det är bråttom nu. Den 24:e mars röstar riksdagen om EU:s så kallade corona-återhämtningspaket. För Sveriges del går det ut på att skuldsätta oss och våra barn i 30 år för att EU ska kunna betala mutor till sydeuropeiska länder. Men det är allvarligare än så. Det öppnar dörren till vad EU länge velat införa: direkt beskattning av medlemsländerna. Detta gynnar inte Sverige på något sätt.

Hoppe om lockdowns!

Följande är en intervju med Hans Hermann Hoppe utförd av Thomas Jacob, sekreterare på Property and Freedom Society. Ämnet är det nuvarande världsläget i sviterna av staters hantering av coronaviruset.

Utbildningen av den moderna socialisten

Libertarianer undrar ofta varför socialismen fortsätter att vara så populär, trots att den har visat sig vara ett sådant misslyckande som politisk ideologi och ekonomiskt system. Även om ett offentligt utbildningssystem och vinklade media är viktiga förklaringar, så är socialismens envisa varaktighet till viss del fiktiv

Centralt effektivt eller decentraliserat robust och frihetligt

Inom många områden i livet och samhället kan man välja att mellan att centralisera eller decentralisera. Ofta blir centraliserade lösningar effektivare och mer lönsamma än decentraliserade. Att effektivisera innebär därför ofta att centralisera olika funktioner. Det innebär dock att man har en ”single point of failure”, vilket är en betydande risk i händelse av störning eller illvilliga angrepp.

Om det konstruktiva med negativt tänkande

Att tänka positivt kan vara en flykt från kreativt ansvarstagande och konfrontation med sin egen och andras skuggsidor. Självkännedom måste nämligen också involvera konsten att kunna se saker ur deras negativa aspekt och att undvika exempelvis en övertro på statens möjligheter, på politiken och på mänskligheten.

En svensk ekonomisk historia: 90 år av socialdemokratisk förödelse

Det kan vara på sin plats att notera att Myrdalarna gick mycket långt i sin vision av en samhällsomvandling. Man ville till och med använda statsmakten för att bygga en ny ”befolkningsstock”, en term som förekommer flitigt i boken. Man ville omstöpa varje del av människors liv, från separation av barn från deras föräldrar till ett utbildningssystem som skulle vara helt fokuserat på att bygga en högproduktiv arbetskraft.

Vetenskaplig anarki, Google och SwebbTv

Alla vetenskapliga fält tycks nämligen anpassa och välja metod utifrån det som undersöks. Förförståelsen för det som undersöks avgör helt enkelt valet av vetenskaplig metod. Och valet av metod äger ju då rum i ett tillstånd av epistemologisk osäkerhet, prövande av hypoteser och där det alltid finns ett element av osäkerhet. Varför då vara dogmatiska till valet av metod?

Det intuitionistiska argumentet för libertarianismen

För att göra en lång historia kort leder modern politisk libertarianism tillbaka till Immanuel Kant, de skotska empiristerna och i viss mån även Aristoteles (och där räknar jag in både ”objektivisterna” och den miseanska teleologin). I strikt mening kan vi tala om en rationalistisk förgrening och en empiricistisk.

Bok: Folkrepubliken Walmart: planekonomi fungerar!

Fungerar planekonomi? Det beror på vad man menar med ”fungerar”. Om man menar går det att överleva så visst fungerar det men alla kända försök till planekonomi i stor skala har lett till ekonomisk efterblivenhet och onödig misär. Nu har Aftonbladet kultur läst den nyöversatta boken Folkrepubliken Walmart och blivit övertygade om att planekonomi fungerar år 2020!

Libertarianism

Vi kan nu presentera en ny introduktionstext till vår politiska filosofi. Texten ger en inblick i vår libertarianska åskådning och ämnar därutöver ge en överblick på dess praktiska tillämpning och betydelse mot bakgrund av ett svenskt sammanhang. Texten ligger på Ludwig von Mises-institutet Sveriges första sida och är således den ram vi gemensamt ställer oss bakom som organisation.

Dagens historielektion – Träldom

När skolor på nytt hotas om stängning kan det vara lägligt att putsa upp kunskapen inom olika ämnen då rollen som lärare kanske hamnar hos dig inom kort. Frukta inte, Mises.se hjälper dig på vägen. Idag historia.

Ömsesidig vinst, ett radikalt ekonomiskt faktum

Sociologen Franz Oppenheimer förklarade för 100 år sedan att det finns två typer av handlingar mellan människor: politiska och ekonomiska. En politisk handling är grundad på tvång. Den ena parten tvingar den andra till något. Ekonomiska handlingar är frivilliga och skapar ömsesidig nytta.

Betydelsen av ord

”Så länge staten råder finns det ingen frihet. När frihet råder finns det ingen stat.” — citat
Citat av vem? Säkerligen kan väl bara Murray Rothbard ha producerat ett så anti-etatistiskt och på samma gång frihetligt budskap? Men, nej. Det är faktiskt ingen mindre än Lenin.

Finns det en motsättning mellan äganderätt och kapitalism?

José Primo de Rivera höll ett tal i Madrid den 19 maj 1935 om marxismen och storkapitalismen, enligt honom individens största fiender. Nedan följer en transkribering och översättning av talet. När han talar om kapitalism var han inte motståndare till fri marknad och företagsamhet, utan snarare det vi idag kallar för superkapitalism eller woke. Alltså politisk kapitalism där stora företag använder sin hegemoni för att uppnå politiskt och ekonomiskt inflytande. Vidare luftar Primo de Rivera ett motstånd mot att stora kapitalintressen absorberar hela branscher där mindre företag antingen utkonkurreras eller ofrivilligt inkorporeras i större konglomerat, vilket ofta ske när kapitalet får politikens stöd i form av konkurrensskydd och andra privilegier.

Söndag kl 19: Vänsternationalism kontra libertarianism

På söndag 18 oktober kl 19 blir det samtal om vänsternationalism utifrån moralfilosofiskt och vetenskapligt perspektiv, mellan Martin Gustavsson från Växjöpartiet och det Vetenskapliga partiet och Klaus Bernpaintner från Mises-institutet. Palaestra media är värd och Jonas Nilsson samtalsledare.

Brev till motionsförfattare om dagistvånget

Jag förstår att det måste låta otroligt för er, men de flesta av oss vanligt folk är inte intresserade av att frigöra oss från våra familjeband, vårt kön och vår klass. Det är där vi känner samhörighet och trygghet och trivs allra bäst. För de flesta av oss är relationer viktigare än ideologi.

Julian Assange och kampen för politisk frihet

Julian Assanges heroiska men tragiska liv kommer till ett avgörande under de närmaste veckorna. En brittisk domstol skall snart bestämma om Assange, av allt att döma en förläggare och journalist, ska utlämnas till USA där han har anklagats för spioneri.

Norrmalmstorg och sverigesyndromet

Vad gör det svenska folket så mottagligt för självdestruktiva mönster, och än viktigare hur kan de stävjas? Är det rotlösheten och historielösheten som gör oss till en rädd, osäker och självutplånande fårskock? Ett problem med psykisk ohälsa att den sjuke ofta inte själv förstår sitt tillstånd. Någon snabbverkande medicinering eller något vaccin mot sverigesyndromet är inte allmänt känt. Men på lång sikt torde en bättre självkännedom och tacksamhet över vårt arv vara läkande.

E Pluribus Unum

En nyckel till att förstå socialt kapital är förtroende. Ju högre socialt förtroende en individ, men också en grupp, har i ett givet socialt sammanhang, desto högre kan vi förvänta oss att individens sociala kapital är. Den viktigaste normen för socialt kapital beskrivs dessutom som reciprocitet. Även om en individ inte omedelbart utför en gentjänst eller betalar för sig, innebär förtroendet för individen att denne så småningom gör detta.

Från nedstängningar till Den Stora Omställningen

Nedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum (WEF) förespråkar globala beslutsfattare en ”Stor omställning” med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York City den 18 oktober 2019 deltog i ”Event 201” under ”högnivå”-pandemi-övningen som organiserats av Johns Hopkins Center for Health Security.