Vad är inte vänster, del 2: Husnegrer, husblattar & vapen


En av många märkligheter i den svenska debatten är användandet av uttrycket ”husneger” eller ”husblatte”. Det används oftast om personer av utländsk härkomst som på något sätt anses vara alltför upptagna med att bli accepterade av det svenska samhället. Speciellt populärt verkar uttrycket vara bland yngre anställda i stats-media samt bland serietecknare dömda till evig finnighet därför att de får ligga för lite.

En del brukar vända sig mot användandet av sådana benämningar därför att de anses kränkande – men också därför att det skulle vara fel att använda ord som ”neger” och ”blatte”, och alldeles speciellt tillsammans med ”hus”.

I den senare invändningen finns det väl en viss poäng, korrektare vore kanske att tala om ”ministerblatte”, ”departementsblatte” eller ”redaktionsneger”.

Men låt oss använda ”hus-” i fortsättningen – för det har en mer schvungfull klang och det är dessutom alldeles politiskt korrekt att till exempel använda termen ”husneger” – och det ingår i en förnuftig och upplyst vänstertradition.

Problemet är bara att de som i dag i Sverige tror sig vara ”vänster” eller ”radikala” inte har någon koll på sin egen tradition.

Husneger var beteckningen bland de svarta på någon som gick härskarens ärenden, som var en del i det styrande skiktets maktutövning. Jag kan inte se annat i dag än att till exempel Mehmet Kaplan är en husblatte som har till uppgift att fullgöra vissa funktioner i det svågerkapitalistiska maskineriet och samtidigt uppbåda stöd i väljargrupper som han kan appellera till genom sin härkomst och kultur.

Vi har ett styrande skikt som vill ha en stark stat som kontrollerar allt vi gör oss som får oss att acceptera detta; att bli klienter. Husblattens uppgift är att bidra till detta och att hjälpa till att få sin grupp beroende av bidrag och omsorger. Husblatten och husnegern säger till dem som arbetar på fälten: Ni är svaga och förtryckta, ni kan ingenting, lita på vår husbonde så får ni mat och tak över huvudet. Och om någon säger till er att ni inte alls är svaga utan att ni starka och kan åstadkomma saker om ni själva vill – då ska ni komma till mig och förklara att ni är kränkta så ska vi nog hitta någon som DO får dra inför rätta.

Visst tillhör det alltså en radikal tradition att tala om husnegrer – och det är också en tradition som talar om vikten av självhjälp, utbildning och organisering eller skapande av företag för svarta eller andra minoritetsgrupper. Det är en tradition som finns redan hos Booker Washington, Ida Wells och bort till Malcolm X; tanken på att vi är starka och klarar oss själva – och det gör vi genom att skaffa oss kunskap och det innebär att vi måste tillägna oss vad som faktiskt är den ”vite mannens” kultur och lärdom.

Malcolm X förklarade att föga båtade gny och gnäll, det de svarta skulle göra var att sluta supa, knarka och se till att värna sin familj och börja arbeta – och återigen: gärna bygga egna företag och kooperativ. Inte lita på annat än sig själva och sin förmåga.

Ida B. Wells fick ensam försörja en stor syskonskara, studerade, byggde upp en egen tidning, dokumenterade lynchningar och vågade utmana de vita maktstrukturerna – och hon var hatad av de styrande skikten i sydstaterna för sina texter. Det hon alltid påtalade var att de svarta måste om så var nödvändigt beväpna sig och försvara sin egendom och sina företag mot rasisterna. Att ”äga” och bli sin egen var för den tidens svarta radikaler något självklart. Wells såg hur rasismen byggde på vit oro för att de svarta inte bara skulle klara sig själva utan även bli konkurrenter på marknaden.

(I förbigående kan noteras att om Ida Wells levt i dag hade hon säkert varit medlem i NRA och betecknat Obama som husneger eftersom han ville inskränka medborgarnas rätt att bära vapen.)

Alltså: att bilda sig, att skaffa sig kunskap och privat egendom – att bli självständig – det har varit vänsterlinjen bland etniska minoriteter i västerlandet.

… och så har det dock funnit de som gått över till andra sidan och blivit husblattar och husnegrer och predikat osjälvständighet, underdånighet och beroende.

Och vem kan väl tvivla på att vi hör den senare sortens röster i dagens debatt?

FotoSniper Zeta 

+ There are no comments

Add yours