Skrivelse; Landsbygdens utmaningar


Här kommer den omarbetade texten Västerbottens Markägareförenings skrivelse till regeringen. Den blev inte kortare, men mer strukturerad. Flera ändringar och tillägg på förslag från läsekretsen är införda.
Landsbygdens utmaningar
Innehåll
1 Inledning
1.1 Kort beskrivning av markägarnas situation
2 Sammanfattning
2.1 Sammanfattning i punktform, horisontell skada
2.2 Sammanfattning i punktform, vertikal skada
3 Konsekvenser för markägare
3.1 Allemansrättens innebörd
3.2 Bärplockning i skydd av allemansrätten
3.3 Odlingar och skogsföryngringar är inte allemansrättsligt tillgängliga
3.4 Friluftslivets intressen har inte stöd i någon lag för intrång på enskild mark
3.4.1 Terrängkörning
3.4.2 Körning på vatten
3.5 Strandskydd
3.6 Intrång och olovligt ianspråktagande av annans mark
3.7 Rättsväsendets ansvar att utreda och beivra brott
3.7.1 Olagliga bosättningar
3.8 Markägaren som företagare måste ha rätt att styra över sin fastighet.
3.8.1 Skogsbruk ska byggas på skogsägarnas intresse och kompetens
3.8.2 Biologisk mångfald
3.9 Svensk mångfald
4 Sammanfattning och yrkanden.
5 Förslag till riksdagsbeslut

+ There are no comments

Add yours