Från boskap till bitcoin: ”Legitimitet” och monetär utveckling


Utan pengar blir specialisering begränsad; utan pengar är alla drömmar om att konstruera ett avancerat samhälle endast en utopisk chimär. I grund och botten är pengar ett smörjmedel för mänskliga relationer. De löser parallellt många olika samarbetsproblem och utgör samtidigt  grunden för ekonomiska beräkningar.

+ There are no comments

Add yours