Bortom all värdighet: Reaktionerna på Brexit


Går libertarianism att förena med nationalism? Svaret beror givetvis på hur man definierar begreppen. Om nationalism enbart betyder en idérörelse som kan spåras till nationalstatens framväxt, den franska revolutionen och Herders tyska romanticism så är nationalism oförenligt med den klassiskt liberala traditionen. Om nationalism är en kollektivistisk idé som vilar på ”völkish romantik”, socialdarwinism, socialism och en auktoritär stat är begreppet diametralt motsatt samma klassiskt liberala tradition.

+ There are no comments

Add yours