“Aktiva” domstolar till småfolkets bästa?


Under lång tid har Sverige i konstitutionsfrågor befunnits närmare Sovjetunionen än västvärlden. Krister Thelin, tidigare domaren vid FN:s Krigsförbrytartribunal i Haag, har om vår rättssäkerhet påpekat att Sverige, trots återkommande grundlagsändringar, inte ändrat “den grundläggande ‘folkdemokratiska’ tanken, vilket har gjort vår grundlag ensam i sitt slag i västvärldens författningar; alla andra har maktdelning som utgångspunkt, medan vår alltså är ett slags socialistisk artefakt, något om vilket våra vanligaste riksdagsledamöter och allmänhet lever i lycklig okunnighet”.

+ There are no comments

Add yours